سرزمین من

سرزمین من
با صدا ی دریا دادور

بی آشیانه گشتم
خانه به خانه گشتم
بی تو همیشه با غم
شانه به شانه گشتم

عشق یگانه من
از تو نشانه من
بی تو نمک ندارد
شعر و ترانه من

سرزمین من
خسته خسته از جفایی
سرزمین من
دردمند بی دوایی
سرزمین من
بی سرود و بی صدایی
سرزمین من

سرزمین من
کی رگ تو را گشوده؟
سرزمین من
کی به تو جفا نموده؟
سرزمین من
خنده‌ها‌ی تو ربوده؟
سرزمین من

ماه و ستاره من
راه دوباره من
در همه جا نمیشه
بی تو گزاره من

گنج تو را ربودند
از بهر عشرت خود
قلب تو را شکسته
هر که به نوبت خود

سرزمین من
مثل چشم این انتظاری
سرزمین من
مثل قلب داغداری
سرزمین من
مثل دشت پر غباری
سرزمین من

سرزمین من
خسته خسته از جفایی
سرزمین من
دردمند بی دوایی
سرزمین من
بی سرود و بی صدایی
سرزمین من

سرزمین من
کی رگ تو را گشوده؟
سرزمین من
کی به تو جفا نموده؟
سرزمین من
خنده‌ها‌ی تو ربوده؟
سرزمین من

سرزمین من
مثل چشم انتظاری
سرزمین من
مثل قلب داغداری
سرزمین من
مثل دشت پر غباری
سرزمین من

Okunuyor

Tünel Fareleri
tagged: currently-reading
Franchise Davası
tagged: currently-reading

goodreads.com